Skip links

Statutenwijziging

De notariële oprichtingsakte van een vereniging of stichting omvat altijd de statuten. Het is natuurlijk mogelijk dat na verloop van tijd de statuten niet meer voldoen en moeten worden aangepast. De wijziging van de statuten dient steeds bij notariële akte plaats te vinden (tenzij sprake is van een informele vereniging).

In de bestaande statuten zal een regeling opgenomen zijn over de wijze waarop de statuten kunnen worden gewijzigd.

Deze bevoegdheid komt bij de vereniging toe aan de algemene ledenvergadering. De statuten bepalen doorgaans hoeveel leden aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn om tot statutenwijziging te kunnen besluiten. Voor zover de statuten niet anders bepalen, is voor statutenwijziging een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig.

Bij een stichting zal uit de statuten blijken wie bevoegd is tot wijziging van de statuten. Doorgaans zal deze bevoegdheid aan het bestuur toekomen. De statutenwijziging is alleen met goedkeuring van de rechtbank mogelijk als de statuten die bevoegdheid niet expliciet toekennen.

Voor de vereniging en de stichting geldt soms dat goedkeuring van een ander orgaan of een bepaalde instantie nodig is om de statuten te kunnen wijzigen.

Wij adviseren u graag tijdens een bespreking met een van onze specialisten over de door u voorgenomen statutenwijziging.

Vervolgens verzorgen wij graag de desbetreffende akte voor u. Zodra deze gereed is en akkoord bevonden, kan deze officieel worden ondertekend (gepasseerd).

Van de statutenwijziging dient een afschrift en een doorlopende tekst bij de Kamer van Koophandel dient te worden nedergelegd. Vanzelfsprekend verzorgen wij dit desgewenst voor u.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor een statutenwijziging via deze link.