Skip links

Oprichting vereniging

Wanneer u een vereniging wilt oprichten, is het verstandig om dit bij notariële akte te doen. Anders is namelijk sprake van een vereniging met beperkte rechtspersoonlijkheid (informele vereniging). In dat geval kan de vereniging geen onroerende zaken verkrijgen en ook geen erfgenaam zijn en zijn de bestuurders die voor de vereniging naar buiten toe optreden hoofdelijk aansprakelijk. Veelal zijn er in een dergelijk geval ook geen goede statuten opgesteld waardoor later problemen kunnen ontstaan.

De oprichting moet plaatsvinden door ten minste twee personen en met het oog op een bepaald doel. Het doel mag niet zijn: het maken van winst om onder de leden te verdelen.

De vereniging wordt in feite gevormd door de leden. De leden komen bij elkaar en nemen besluiten in de ledenvergadering. Daarnaast is er een bestuur. Hoe de gang van zaken binnen de vereniging precies is geregeld, blijkt uit de statuten. De vereniging kan daarnaast een (huishoudelijk) reglement hebben waarin bepaalde zaken verder worden uitgewerkt.
Wanneer u een vereniging wilt oprichten, is het van belang eerst vast te stellen hoe de vereniging er uit moet gaan zien. Daarbij kunt u denken aan de volgende aspecten:

  • wie kunnen er lid worden van de vereniging; moeten aan het lidmaatschap bijzondere eisen (kunnen) worden gesteld?
  • hoe wordt men lid en hoe eindigt het lidmaatschap?
  • heeft ieder lid dezelfde rechten en verplichtingen of moet er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten leden?
  • heeft de vereniging afdelingen?
  • hoe wordt het bestuur gekozen?
  • is er ook een raad van toezicht of ander orgaan naast het bestuur en zo ja, welke taken worden daaraan toegedacht?
  • zijn er zaken die beter in een huishoudelijk reglement kunnen worden geregeld?

Dit zijn slechts enkele aspecten die aan de orde moeten komen voor de oprichting van een vereniging. Wij adviseren u graag tijdens een bespreking met een van onze specialisten.

Vervolgens verzorgen wij graag de oprichtingsakte voor u. Zodra deze gereed is en akkoord bevonden door de oprichters, kan deze officieel worden ondertekend (gepasseerd). Op dat moment is de vereniging een feit.

De vereniging en de bestuurders zijn verplicht zich te laten inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zolang de eerste opgave bij de Kamer van Koophandel niet is geschied, is iedere bestuurder die de vereniging bindt hoofdelijk aansprakelijk. Ook moet daar een afschrift van de statuten ter inzage worden gelegd. Vanzelfsprekend kunnen wij deze inschrijving voor u verzorgen.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor een oprichting van een vereniging via deze link.