Skip links

Ondernemen

Een onderneming kan op verschillende manieren juridisch worden vormgegeven. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. De keuze die u maakt heeft gevolgen voor de mate waarin u persoonlijk in privé kunt worden aangesproken op betaling van schulden.

Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
De eenvoudigste vorm is de eenmanszaak. Dit is een onderneming zonder verdere juridische structuur. In dit geval oefent u zelf de onderneming uit en bent u ook privé aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen uw ondernemingsvermogen en privé-vermogen.

Is er bij een eenmanszaak slechts één ondernemer, bij een personenvennootschap is er sprake van een samenwerkingsverband van ondernemers. Hierbij wordt momenteel nog onderscheid gemaakt tussen de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV).

Kenmerk van de personenvennootschappen is dat sprake is van een overeenkomst tussen de vennoten. Een belangrijk onderdeel van dergelijke overeenkomsten is wat er gebeurt als een van de vennoten ophoudt vennoot te zijn, bijvoorbeeld bij diens overlijden. Is er niets geregeld, dan eindigt daarmee de vennootschap.

Er is een wetsvoorstel waarin de regels met betrekking tot de personenvennootschappen ingrijpend worden gewijzigd. Het is echter onduidelijk wanneer deze wetgeving zal worden ingevoerd.

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid
De belangrijkste commerciële organisatievormen met rechtspersoonlijkheid zijn de N.V. en de B.V.

De rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid hebben als voordeel dat u zelf in beginsel niet aansprakelijk bent voor de schulden van de onderneming.
Een rechtspersoon is zelf drager van rechten en plichten. Zo is de rechtspersoon eigenaar van het ondernemingsvermogen en aansprakelijk voor de schulden. De ondernemer wordt dan aandeelhouder en veelal ook werknemer van de rechtspersoon. Hiermee beperkt u dus het ondernemingsrisico en schermt u het eigen vermogen af. Alleen bij onbehoorlijk bestuur kan de bestuurder van de vennootschap wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Actor Notarissen richt zich al geruime tijd op advisering van ondernemers. Wij beschikken inmiddels over een gespecialiseerde afdeling ondernemingsrecht. Wij informeren u graag over de verschillende rechtsvormen, de fiscale en erfrechtelijke gevolgen van diverse keuzes en bij de opvolging of overdracht van de onderneming.