Skip links

Levenstestament

Het levenstestament: wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt?

Wellicht heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd?

U kunt bij ons een levenstestament opmaken. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Wensen op medisch gebied
Hierbij gaat het om het al dan niet geven van toestemming voor het verrichten van medische behandelingen. De bekendste is de euthanasieverklaring. U kunt ook een niet-behandelverklaring opstellen waarin u aangeeft onder welke omstandigheden u vindt dat het leven geen zin meer heeft of voltooid is. Ook een behandelgebod, waarin u aangeeft dat u onder alle omstandigheden levensverlengende behandelingen wilt, behoort tot de mogelijkheden.

Beheer van uw vermogen
U heeft binnen uw persoonlijke kring één of twee personen waarvan u meteen zegt dat zij goed in staat zijn om uw vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Deze personen wijst u aan als gevolmachtigde om uw financiële zaken te regelen. U geeft nauwgezette instructies inzake het te voeren beheer. U vindt het bijvoorbeeld leuk om jaarlijks aan uw (klein)kinderen te schenken of u vindt het belangrijk aan culturele of charitatieve instellingen te doneren. U instrueert uw gevolmachtigde op welke wijze hiermee door te gaan. Voorop staat echter dat er voldoende middelen achter de hand zijn om uw welzijn te waarborgen.

Mentorschap, bewind en curatele
Mocht het toch nodig zijn dat er een mentor, bewindvoerder of curator wordt benoemd dan bevat uw levenstestament belangrijke informatie voor de Kantonrechter. Wie wordt er bij voorkeur benoemd (en wie niet) en welke instructies krijgt deze persoon.

Levenstestamentenregister
Wij zorgen voor registratie van uw levenstestament bij het landelijk levenstestamentenregister (CLTR). Artsen, rechters en andere betrokkenen kunnen hier nagaan of u een levenstestament heeft.

Meer informatie? Lees hier de brochure ‘Wie geeft u het vertrouwen?’

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor een levenstestament via deze link.