Skip links

Kies nu voor een flex B.V.

De Flex-B.V. 
Op 1 oktober 2012 is de nieuwe wettelijke regeling inzake de Flex-B.V. in werking getreden. Dit betekent voor u minder verplichtingen wanneer u een B.V. wilt oprichten en meer vrijheid om uw B.V. naar eigen wens in te richten. De nieuwe regelgeving is eenvoudiger en flexibeler dan de oude wet. Bovendien worden schuldeisers van de B.V. beter beschermd.

Oprichtingskapitaal
Het startkapitaal van € 18.000,= om een B.V. op te richten is vervallen. Er kan al met € 1,- een B.V. worden opgericht. Daarnaast is ook de verplichte bankverklaring afgeschaft.

Als er in natura wordt ingebracht in de B.V. (bijvoorbeeld de inbreng van een onderneming) is geen accountantsverklaring meer vereist. De verplichting om een beschrijving te maken van hetgeen wordt ingebracht bij de inbreng in natura bestaat echter nog wel.

In de statuten van de B.V. is het niet langer verplicht om een maatschappelijk kapitaal op te nemen waarmee het totaal uit te geven aandelen werd beperkt. Als er geen maatschappelijk kapitaal meer in de statuten staat, hoeft u bij uitgifte van aandelen niet meer om die reden de statuten aan te passen.

Meer maatwerk mogelijk
In het algemeen heeft u meer vrijheid bij de inrichting van de statuten van uw B.V.. Zo wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden om winstrechtloze of stemrechtloze aandelen uit te geven. Zulks moet dan wel worden vastgelegd in de statuten.

Gewijzigde aansprakelijkheid aandeelhouder en bestuurder
Om schuldeisers van de B.V. voldoende te beschermen, is de aansprakelijkheid van het bestuur en de aandeelhouders vergroot. De B.V. mag geen winst (dividend) uitkeren als blijkt dat zij haar opeisbare schulden daarna niet kan blijven betalen. Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan een dividenduitkering. Om te bepalen of de continuïteit van de B.V. niet in gevaar komt na een dividenduitkering, moet het bestuur een uitkeringstoets uitvoeren. Als achteraf blijft dat het bestuur onterecht haar goedkeuring heeft verleend, dan zijn de bestuurders aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering. Ook de aandeelhouder die wist, of behoorde te weten, dat de B.V. na de uitkering in moeilijkheden zou kunnen komen, kan aansprakelijk worden gesteld.

Bestaande B.V.’s
Een veelvoorkomend misverstand is dat de flex-B.V. een rechtsvorm is naast de bestaande B.V. De nieuwe regeling geldt echter voor alle B.V.’s. Het is niet verplicht maar wel verstandig om de statuten te laten scannen en zo nodig aan te laten passen aan de nieuwe wetgeving. Knellende bepalingen uit het oude recht kunnen worden geschrapt. De wet biedt nieuwe keuzemogelijkheden. Wij nemen graag met u de bestaande statuten door om te bezien of het zinvol is om deze aan te passen aan de nieuwe regels.

Meer informatie?
In het vorenstaande zijn maar enkele aspecten genoemd van het nieuwe B.V.-recht. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.