Skip links

Estate planning

Met estate planning wordt gedoeld op de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens. Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. De druk van de erfbelasting die rust op de overgang van het te vererven vermogen kan behoorlijk oplopen. Estate planning is een onderdeel van ‘financial planning’. Financial planning heeft meer te maken met vermogensbeheer, uw pensioenregeling en de op lange termijn gewenste bestedingsruimte. Het totaal van de belastingdruk van de inkomstenbelasting speelt daarbij een belangrijke rol.

Bij estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee de totaal verschuldigde erfbelasting te beperken. Daar komt aardig wat bij kijken. Bij uw planning krijgt u te maken met het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het doen van schenkingen. Daarnaast spelen ook levensverzekeringen, pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen een rol.

Schenkingen
Door het doen van schenkingen kunt u tijdens uw leven vermogen overhevelen en belasting besparen. Door slim te schenken bespaart u uw erfgenamen straks erfbelasting en betaalt u nu geen (of zo weinig mogelijk) schenkbelasting. Een van de mogelijkheden is een ‘papieren schenking’ te doen.

Het erfrecht
Door het maken van een goed testament voorkomt u dat er straks noodgedwongen te veel erfbelasting moet worden betaald. Bovendien kunt u in een testament nog andere zaken waarborgen, zoals bescherming van de langstlevende echtgenoot.

Huwelijksvermogensrecht
Voor de omvang van de nalatenschap is relevant of u gehuwd bent in gemeenschap van goederen of dat er huwelijkse voorwaarden zijn en zo, ja wat daarin is geregeld.

Verzekeringen, pensioenen en dergelijke
Welke regelingen zijn er getroffen voor de oudedagsvoorziening? Zijn er levensverzekeringen die uitkeren bij het overlijden? Ook dergelijke voorzieningen hebben gevolgen voor de te betalen erfbelasting.

Van groot belang is dat de te treffen regelingen goed op elkaar aansluiten en passen bij uw wensen. Daarbij spelen natuurlijk niet alleen maar fiscale zaken een rol.

Als EPN-notaris zijn wij de deskundige bij uitstek als het gaat om estate planning. Tevens zijn wij aangesloten bij Register Estate Planners.