Skip links

Nalatenschap

Meer informatie

Na een overlijden moet er vaak een heleboel worden geregeld. Soms wilt u veel zelf doen, soms juist niet. Bij de afwikkeling van nalatenschappen is de notaris een belangrijke en onpartijdige adviseur. Daarnaast kunnen wij u desgewenst veel werk uit handen nemen. Dat geldt ook voor het geval er een executeur is benoemd.

De afwikkeling van een nalatenschap bestaat in grote lijnen uit drie delen: de verklaring van erfrecht, de administratieve afwikkeling en de verdeling.

Verklaring van erfrecht
Na het overlijden moet er worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn, of er een executeur is en of er nog verdere bijzonderheden zijn die voor derden (zoals banken, verzekeraars, de belastingdienst enz.) van belang zijn. Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgemaakte verklaring waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn.
Erfgenamen hebben veelal een verklaring van erfrecht nodig om bankrekeningen van de overledene te deblokkeren.

Administratieve afwikkeling
Hierbij kunt u denken aan het beheer van de bankrekening(en) en andere bezittingen van de nalatenschap, het inventariseren van bezittingen en schulden, het betalen van schulden en kosten zoals de uitvaartkosten en het afwikkelen van (levens)verzekeringen. Er is belasting verschuldigd over al hetgeen uit een erfenis wordt verkregen. Voor deze erfbelasting dient aangifte te worden gedaan. Wij zijn u hier graag bij behulpzaam.

Verdeling
Nadat de aanslag voor de erfbelasting is opgelegd en de nalatenschap verder administratief is afgewikkeld, kan de nalatenschap worden verdeeld. Vaak zullen erfgenamen in goed overleg de verdeling tot stand kunnen brengen. Als er onenigheid tussen de erfgenamen is zal de notaris adviseren en proberen te bemiddelen. De notaris is onmisbaar als een erfgenaam minderjarig is of onder curatele staat of zijn goederen onder bewind staan. Ook voor de verdeling van onroerende zaken, zoals de woning, is een notariële akte noodzakelijk.