Skip links

Erven

Meer informatie

Wanneer iemand overlijdt, gaan diens bezittingen en schulden over op diens erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn en welke gevolgen de overgang van de bezittingen en schulden heeft, bepaalt de wet. Het huidige erfrecht dateert van 1 januari 2003.

Volgens de wet zijn de naaste familieleden de erfgenamen. Indien er een echtgenoot of geregistreerd partner is, dan wordt deze (tezamen met de kinderen) als eerste aangewezen als erfgenaam. Het huidige erfrecht bepaalt dat de kinderen hun erfdeel tijdens het leven van de langstlevende echtgenoot (of geregistreerd partner) in beginsel niet kunnen opeisen.

Het erfrecht speelt voor u op twee momenten een rol namelijk wanneer u een testament maakt en wanneer u een erfenis krijgt.

U maakt een testament
Een testament is een akte waarin u regelingen treft voor uw eigen nalatenschap. Onder de huidige wetgeving bestaan ruime mogelijkheden om af te wijken van de wettelijke regels.
Zo kunt u in afwijking van de wet andere erfgenamen benoemen en kunt u specifieke regels treffen voor de wijze waarop de nalatenschap moet worden afgewikkeld. Vaak zullen in een testament ook regelingen worden opgenomen om de erfbelasting te beperken. Voor een goede estate planning is een zorgvuldig geschreven testament van groot belang.

U krijgt een erfenis
Nadat iemand is overleden, zijn de erfgenamen automatisch eigenaar van de bezittingen van de overledene. Natuurlijk moeten zij ook de schulden van de overledene betalen.
Als er in het testament een executeur is aangewezen, dan is deze verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.
Doorgaans is voor de afwikkeling van de nalatenschap een verklaring van erfrecht nodig. Dit is een akte waarin de notaris verklaart wie over de nalatenschap mag beschikken.
De erfgenamen hebben de mogelijkheid om de nalatenschap te aanvaarden of verwerpen. Het kan raadzaam zijn om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. In het laatste geval wordt de erfgenaam in beginsel beschermd tegen schuldeisers van de overledene.
Doorgaans is voor de afwikkeling van de nalatenschap een verklaring van erfrecht nodig. Dit is een akte waarin wordt vastgesteld wie de erfgenamen zijn en wie over de nalatenschap mag beschikken.

Wij hebben een gespecialiseerde afdeling familierecht en beschikken over de knowhow om voor u een testament op maat op te stellen. Wij hebben bovendien ruime ervaring met de afwikkeling van nalatenschappen en de fiscale aspecten daarvan zodat wij u hierbij met raad en daad behulpzaam kunnen zijn.