Skip links

WWFT, meldingsplicht

WWFT
Sinds 1 augustus 2008 gelden voor onder meer notarissen de verplichtingen van de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme). Deze wet heeft tot doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

Cliëntonderzoek
Op grond van de WWFT moet een cliëntonderzoek worden gedaan indien advies of het verlenen van bijstand wordt gevraagd voor een van de navolgende (voorgenomen) transacties:

  • het aan- of verkopen van onroerende zaken;
  • het beheren van gelden, effecten of andere waarden;
  • het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;
  • het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
  • het verrichten van bepaalde werkzaamheden op fiscaal gebied.

De WWFT verplicht tot het identificeren van de cliënten en het verifiëren van de identiteit. Doorgaans zal de identiteit worden vastgesteld door legitimatie met een geldig legitimatiebewijs op ons kantoor dan wel op een ander notariskantoor.

Indien een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V.) betrokken is bij de transactie, moet tevens worden vastgesteld wie de uiteindelijk belanghebbende is (UBO). Als uiteindelijk belanghebbende merkt de wet aan:

  • een natuurlijke persoon die een belang houdt van meer dan 25% van het kapitaalbelang of meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de aandeelhoudersvergadering van een rechtspersoon anders dan een stichting, danwel op andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in deze rechtspersoon, tenzij deze rechtspersoon een beursvennootschap is;
  • een begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust of diegene die een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust.

Doorgaans zal het vaststellen de uiteindelijk belanghebbende plaatsvinden door het afleggen van een verklaring omtrent de persoon en de juistheid van de identiteit. In voorkomende gevallen, zullen wij u om daarom vragen.

Meldingsplicht
De WWFT legt aan notarissen een meldingsplicht bij FIU-Nederland (het meldpunt ongebruikelijke transacties) op van indien aan hen een dienst wordt gevraagd waarvan het vermoeden bestaat dat deze een relatie heeft met witwassen en/of financieren van terrorisme. Dit geldt ook wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd.

De beroepsregels voor notarissen verbieden om contante bedragen aan te nemen van € 15.000,= of meer. Wanneer er toch € 15.000,= of meer in contanten wordt betaald (waaronder een storting in contanten op een rekening van de notaris) of een dergelijke betaling wordt overwogen, moet dit bij FIU-Nederland worden gemeld.

Indien een melding wordt gedaan, mogen wij u daarvan niet op de hoogte brengen.

De notaris heeft geen meldingsplicht indien eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de wettelijke regeling valt.